Privacyverklaring

Collectief Agrarische Natuurvereniging De Hollandse Venen
Kousweg 3,
2435 NK Zevenhoven

kantoor@dehollandsevenen.nl

verzamelt persoonsgegevens over u via de website, email, aanmeldformulier, telefoon of persoonlijk contact. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen
in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze
pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.

Uw persoonsgegevens verzamelen

Wij
verzamelen uw persoonsgegevens als u deelnemer bent in het Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer bij dit collectief; heeft aangegeven interesse te hebben om
deelnemer te worden in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer; heeft
aangegeven het collectief financieel te willen steunen; zich heeft aangemeld
voor onze nieuwsbrief of
via de mail contact met ons gezocht heeft. Deze gegevens zijn altijd afgestemd
op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen
dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen de
volgende gegevens over u naam, adres, telefoonnummer, emailadres,
bankrekeningnummer, Kvk, BRS, geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt
om:

 1. te
  kunnen voldoen aan de subsidieverplichting vallende onder het ANLb;
 2. te
  kunnen sturen en ondersteunen op het agrarisch natuurbeheer
 3. uitbetalingen
  onder het ANLb te kunnen verrichten
 4. onze
  nieuwsbrief te kunnen toesturen;
 5. contributie
  te betalen.
 6. bij
  projecten informatie te verstrekken en contracten te kunnen afsluiten

We bewaren
uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet
voorschrijft. Voor het ANLB geldt een bewaartermijn van 7 jaar na afloop van
het beheercontract. 

Derden

Wij zullen
uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan de provincies
Utrecht en Zuid-Holland, waterschap AGV, kantoormedewerkers van ons collectief
en RVO voor de volgende doeleinden: ANLB, baggerproject en bijenproject. We
verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de
afgesproken diensten te kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met die
derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij
zich zullen houden aan de privacywetgeving.

In sommige
gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven,
bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

Cookies

Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. In onze Cookieverklaring die u hier kunt vinden staat informatie over het gebruik van cookies.

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal
rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de
  persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de
  persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken
  om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar
  maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een
  kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde
  laten doorsturen;
 • de
  toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar
  maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij
uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze
toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten
gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door te mailen naar
kantoor@dehollandsevenen.nl . Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat
het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een
ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u
gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een
klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat
uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er
alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en
organisatorische maatregelen te nemen, zoals door middel van gebruik van een
persoonlijke inlog voor medewerkers van ons collectief in het datasysteem. In
geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit.
Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.