06-23084928 (Tessa alleen op donderdagen, op andere dagen mailen)

PROJECTEN

Baggerproject

Het baggerproject wordt via het collectief de Hollandse Venen beheerd waarbij het waterschap AGV de doelen uitzet en voor de financiering zorgt.

Het is een oefenproject waarin wordt ingespeeld in de veranderende rol van het GLB (gemeenschappelijk landbouw beleid). De waterdoelen hierin kunnen via een gebiedsplan worden aangevraagd echter vanwege de kosten en de risico’s hiervan is besloten dit eerst in de vorm van een pilot aan te vliegen.

Akkerranden en kennisdelen

Er worden op verschillende boerderijen proeven gedraaid met bloeiende akkerranden

Naast dat dit een mooi gezicht is biedt het voor bijen en insecten de kans zich te handhaven en creëert het de volgende voordelen:

  • Geeft invulling aan vergroeningseisen
  • Natuurlijke beheersing van ziekten en plagen door nuttige insecten
  • Vergroting biodiversiteit
  • Beter imago
  • Verbetering waterkwaliteit

Bloemrijk en bijvriendelijk boeren

Bijensterfte

Dat de sterfte onder de bijen wereldwijd een groot probleem is, weten we inmiddels wel.  Op dit moment is er een vermindering van de bijenpopulatie te zien en bepaalde bijensoorten zijn zelfs al helemaal uitgestorven. De bijensterfte kan leiden tot economische schade doordat de bestuiving van bloemen en stuifmeel van groot belang is bij productieve landbouw.

  • Verbetering waterkwaliteit

Plasdras Pilot

Eind 2017 is er geïnventariseerd welke leden er open zouden staan om mee te werken aan een plasdras pilot.  Bij de belangstellende is volgens op deze bedrijven bekeken wat de haalbaarheid van een proef was op de percelen. Uiteindelijk bleven er drie bedrijven over waar de plasdras pilot begin 2018 is gestart.