Bloemrijk en bijvriendelijk boeren

Bijensterfte

Dat de sterfte onder de bijen wereldwijd een groot probleem is, weten we inmiddels wel.  Op dit moment is er een vermindering van de bijenpopulatie te zien en bepaalde bijensoorten zijn zelfs al helemaal uitgestorven. De bijensterfte kan leiden tot economische schade doordat de bestuiving van bloemen en stuifmeel van groot belang is bij productieve landbouw.

Er wordt al een geruime tijd onderzoek gedaan naar de eventuele oorzaak van de bijensterfte. Onder andere naar neonicotinoïden. Dit is een pesticide die wereldwijd gebruikt wordt en waarvan het gebruik in sommige Europese landen al verboden is. Een gedeelte van de bijensterfte is ook te wijten aan de varroa-parasiet. Toch blijkt uit onderzoek dat een van de belangrijkste redenen een gebrek is aan een gevarieerd voedselaanbod. Bijen zijn voor hun voeding aangewezen op stuifmeel als voedsel voor de larven en op nectar, een belangrijke energie bron om te kunnen vliegen.

Belang van een gezonde bijenstand

Honingbijen en wilde bijen zijn belangrijk voor iedereen, zo ook voor de agrarische sector. De bijenbestuiving zorgt namelijk voor een goede landbouw productie en bevordert een grotere biodiversiteit in natuur en landschap. Daarom hebben wij, als agrarische natuurvereniging, er veel belang bij om deze bijenstand op peil te houden. Een van de manieren on dit te doen, is door de aanleg van bloemrijke akkerranden en overhoeken op boerderijen. De Hollandse Venen stelt hiervoor bloemzaadmengsel beschikbaar die voor de bijen belangrijk zijn voor hun voedsel beschikbaar. Momenteel doen er in de omgeving 11 agrariers mee met het bijenproject van collectief de Hollandse Venen: “Bloemrijk en Bij-vriendelijk boeren 2017’’.

Bloeiende akkerranden

Deze bloeiende randen zijn een belangrijke aanvulling op de biodiversiteit in het agrarisch gebied. De bloeiende bloemen en kruiden in deze randen zijn een belangrijke voedselbron voor allerlei soorten insecten en de zaden van akkerkruiden zijn vooral van belang voor de boerenlandvogels zoals veldleeuwerik, patrijs, gele kwikstaart en geelgors. De akkerranden dienen niet alleen als voedselbron maar zijn ook foerageergebied voor .o.a. de grutto, scholekster, kievit en hun pullen. Maar je ziet er ook  kleine zoogdieren zoals bijvoorbeeld vleermuizen.  Diverse soorten amfibieën en roofvogels maken van deze randen ook gebruik om hun voedsel te vinden.