06-23084928 (Tessa alleen op donderdagen, op andere dagen mailen)

De Hollandse Venen heeft in 2020 een projectsubsidie aangevraagd bij provincie Zuid-Holland ten behoeve van verbetering biotoop Grutto. De projectsubsidie is bedoeld voor o.a. het inrichten van percelen met plas-dras ten behoeve van de weidevogels. De betreffende percelen met plasdras maken onderdeel uit van een groter weidevogel beheermozaïek binnen het werkgebied van De Hollandse Venen.

Weidevogelperceel ingericht met plas-dras (2 juni 2021)

De percelen met plas-dras trekken in het vroege voorjaar veel weidevogels aan, waaronder de grutto. De vogels benutten de drassige percelen om voedsel te vinden en om zo weer aan te sterken alvorens het broedseizoen van start gaat. Bovenstaande foto is genomen door een deelnemer bij een van de vele plas-dras percelen op 2 juni 2021.

Ook gedurende het broedseizoen maken de plas-dras percelen een waardevol onderdeel uit van het foerageergebied van de weidevogels. Op het einde van het broedseizoen worden de percelen met plas-dras eveneens benut door de weidevogels om voldoende aan te sterken voor vertrek naar de overwintersgebieden.

Gruttokuiken op zoek naar insecten in het gras (16 mei 2021)

De percelen met plas-dras worden daar waar mogelijk ingericht in de directe omgeving van percelen met kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland trekt insecten aan welke een belangrijk stapelvoedsel vormen voor de weidevogelkuikens. Het is van belang dat zo veel mogelijk kuikens vliegvlug worden, om zo de populatie weidevogels te behouden en daar waar mogelijk te versterken.

Inrichting van de percelen met plas-dras is mogelijk gemaakt met behulp van subsidie van
provincie Zuid-Holland met als hoofddoel: Gezonde natuur – Versterken natuur in Zuid-Holland. Deze investering levert een bijdrage aan de uitvoering van het Zuid-Hollandse Actieplan. Boerenlandvogels: een verbetering van de leefgebieden voor boerenlandvogels.

De komende jaren gaan we de percelen met inrichtingsmaatregelen monitoren. Door te
monitoren meten we het effect van de maatregelen.