Slotavond

Na de koffie met koek opent de voorzitter Ben Verkleij de vergadering. Hij heet een ieder welkom in het bijzonder Franck Kuiper.  Ben doet aan de hand van een PowerPoint presentatie mededelingen.

 

Het eerste kievitsei werd op 10 maart door Trix Bouman gevonden. Het was een vroeg en redelijk droog voorjaar. Er is een uitstekend resultaat bereikt. Het aantal nesten in ons gebied is in tegenstelling tot veel andere gebieden stabiel gebleven.

De controles van de NVWA zijn zeker niet minder geweest. Iedere week was er wel controle. Altijd onverwacht en dit zorgt voor inbreuk op de eigen planning.

De inzet van de drone bleek minder mogelijk dan gehoopt. Ten eerste was de levering veel later. Er waren problemen met de kaarten. Wel is ervaring opgedaan. Een grote beperking is dat er alleen net voor zonsopgang gevlogen kan worden van wege warmte en lichtinval. Hierdoor zijn weinig leden bezocht.

In het verbeterplan naar de provincie Zuid-Holland is de aanschaf van een tweede drone opgenomen.

De vrijwilligers blijven erg belangrijk. Juist met de drone zijn ze nodig. Uiteindelijk moeten de door de drone gevonden nesten worden gemarkeerd en geregistreerd.  Met de drone zijn wel een aantal gruttonesten extra gevonden.

Het project Bloem en Bij-vriendelijke boeren is in 2017 opgestart. De projectaanvraag is toegekend. Hierdoor is meer financiële ruimte. Dit jaar heeft het bestuur besloten tot een vergoeding van € 2000 maximaal per lid. Per jaar wordt er gekeken hoeveel budget er is.  Corrina is begonnen met educatie voor schoolkinderen in de bloemenranden.

 

Ook heeft Corrina een fotowedstrijd uitgeschreven voor de deelnemers van de bloemenranden. Zij reikt de prijzen uit aan de winnaars. De familie Joha en de familie Karens. Beiden krijgen een fotocollage op aluminium afgedrukt van hun eigen foto’s.

 

Dit jaar zijn statutair aftredend en herkiesbaar Ben Verkleij en Dirk Blok. Er hebben zich geen tegenkandidaten beschikbaar gesteld. Zowel Ben als Dirk zijn bereid om nog een periode in het bestuur plaats te nemen. Ben geeft hierbij wel aan dat dit echt zijn laatste periode is. De leden gaan akkoord door middel van een applaus voor beide heren.

 

Vervolgens geeft Ben het woord aan Gert Jan Op ’t Landt om het financiële verslag toe te lichten. Naar aanleiding van het verslag worden enkele vragen gesteld door onder andere Wout den Hertog. Hij wil graag weten of het bestuur een beleid heeft ten aanzien van de grootte van het eigen vermogen. Gert Jan geeft aan dat dit niet groter mag worden. Het geld wat bestemd is voor het beheer wordt zoveel mogelijk opgemaakt. Op uitgesteld maaibeheer zitten we al op de maximale vergoeding die wij mogen geven. Wettelijk mag het niet hoger. Verder valt het op dat het bedrag van het lidmaatschapsgeld wat ontvangen is omlaag gegaan is. Dit is wel iets om op te letten. Andere vraag is wat de kosten van de support weidevogelvrijwilligers zijn. Ben legt uit dat het hier ging om de 2 ochtenden monitoring samen met een groep vrijwilligers. Na de flinke wandeling die gemaakt is, is er met elkaar gelunched in het Vliegend Paard in Nieuwkoop.

 

De kascommissie, bestaande uit Dirk Janmaat en Ben van Vliet, wordt door Ben gevraagd verslag uit te doen van hun bevindingen. Ben van Vliet doet verslag. De kascommissie heeft geen onvolkomenheden gevonden. Dirk Janmaat wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen 2 jaar. Wout den Hertog stelt zich beschikbaar voor de komende 2 jaar de kascontrole commissie te bemannen.

 

Na de pauze krijgt Franck Kuiper de gelegenheid de leden en bezoekers mee te nemen in een boeiende presentatie met het thema groei en vorm. Zo komt de film De Wilde Stad ter sprake. Een film die een door dezelfde makers als de Wilde Natuur geproduceerd is. De film moet nog uitkomen, maar gaat over de stadsnatuur. Onder de mooie tonen van The Flight of The humming bee krijgen we een beeld van de wilde natuur in het weiland te zien.

De resultaten van het afgelopen seizoen worden door Franck getoond. We zijn stabiel in ons gebied met de grote 4.  0.56 broedpaar per ha. Dit lijkt minder dan voorheen, maar er is een groter gebied in beheer. De kievit blijft onze zorg verdienen. Het eerste nestje heeft de beste overlevingskansen.

Vorig jaar heeft Franck zaad voor slootkanten aan een viertal leden gegeven met de vraag hiervan foto’s te maken. Tot nu toe is dit niet goed gegaan. Bij Harold Liebeton is het zaad slecht opgekomen. Bij Tanneke is er niet ingezaaid. De kanten bevatten al zoveel bloemen dat het niet zinvol is om dit om te gaan werken of door te zaaien. Het zaad van Tanneke kan dan mogelijk naar Harold stelt Franck voor.

Franck’s presentatie gaat verder over wiskunde en biologie, rekken en strekken (Betty en Tanneke als voorbeeld), groei en vorm. De superformule van Johan Gielis wordt genoemd.  Met behulp van deze ene formule is het draaien aan de knopjes om allerlei vormen te krijgen. Survival of the fastest- Voice of Holland. Allemaal om de eerste te zijn.  Stap voor stap verder komen. Samenwerking: de warmte van ons collectief! Zo komt Franck tot een slotconclusie:

De brandstof zijn de vogels, het geld. De zuurstof is de vereniging en de energie…. de boeren.

Samen moeten we het doen.

Tot slot heeft Franck nog de vraag wie zich graag warm wil houden met een dekentje met het logo van de Hollandse Venen. Nadat niemand zich aan durft te melden roept Franck Betty naar voren om een dekentje in ontvangst te nemen. Ook Ben Verkleij krijgt dit mooie cadeau.

 

Ben bedankt Franck en geeft een mooie streekmand namens het bestuur.

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder uit nog wat te drinken, te eten en na te praten.

Voor iedereen ligt er bij de uitgang een zoekkaart en een zakje bloembolletjes om mee te nemen.